Taekwondo Olsztyn

 

Taekwondo Olsztyn

Regulamin portalu


Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu, zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego zwanego Tkd Olsztyn, znajdującego się pod adresem internetowym www.tkdolsztyn.pl.


 

Regulamin serwisu internetowego www.tkdolsztyn.pl

1. Definicje


Administrator/operator – osoba fizyczna świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
Serwis – portal internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.tkdolsztyn.pl.
Użytkownik Serwisu – rodzic/opiekun, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu.
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego zgłasza on dziecko/podopiecznego, wprowadza dane, zarządza nimi oraz wymienia informacje z administratorem i trenerem.
Regulamin – niniejszy regulamin; spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Trener – osoba prowadząca zajęcia z daną grupą.

2. Postanowienia ogólne i warunki korzystania z serwisu

2.1. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także przestrzegać jego warunków.


2.2. Serwisem tkdolsztyn.pl administruje i zarządza Marcin Chorzelewski prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą START KIDS Marcin Chorzelewski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19/174, 10-088 Olsztyn, NIP: 741-153-80-41.

2.3. Serwis służy do zapisów dzieci/podopiecznych do grup zajęciowych, utrzymywania kontaktów z trenerami, przekazywania/wymiany informacji dotyczących zajęć, zawodów, wyjazdów, wydarzeń, postępów, uwag itd.


2.4. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce „ZAPISY” pod adresem https://www.tkdolsztyn.pl/zapisy. Rodzice, którzy chcą dołączyć po raz pierwszy do klubu korzystają z okienka „NABÓR”, zaś ci, którzy już trenują z okienka „KONTYNUACJA”. Rodzic/opiekun w ten sposób tworzy konto opiekuna i może zalogować się każdorazowo podając swój login i hasło. 

 

2.6. Po każdorazowym zalogowaniu na KONTO OPIEKUNA rodzic/opiekun może w pełni korzystać ze strony. Przede wszystkim ma możliwość otrzymywania wszystkich ważnych informacji bezpośrednio na skrzynkę e-mail podaną podczas zapisu dziecka oraz ma możliwość zapisywania dziecka na wszystkie wydarzenia, które będą tego wymagały. Ma dostęp do swoich danych, które może zmieniać, uaktualniać itp. Ma także dostęp do pozostałych informacji przeznaczonych tylko dla członków klubu, a jeśli dane wydarzenie jest skierowane do rodzica – może zapisać on-line siebie samego lub gościa (np. znajomego).

 

2.7. W przypadku kiedy Rodzic/opiekun chce zgłosić/zapisać kolejne dziecko/dzieci do odpowiedniej grupy, wystarczy, że po zalogowaniu na Konto wybierze daną grupę z odpowiednią lokalizacją, poda dane dziecka/podopiecznego i wyśle zgłoszenie do potwierdzenia.

2.8. Przystąpienie do korzystania z usług Serwisu jest dobrowolne, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie muszą być zgodne z prawdą.

2.9. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych dziecka/podopiecznego przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej.

 

2.10. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie wizerunku Rodzica/opiekuna oraz dziecka/podopiecznego na potrzeby Klubu na łamach Serwisu.

2.11. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

2.12. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.tkdolsztyn.pl/regulamin. W przypadku dokonania bardzo ważnych zmian w Regulaminie, tkdolsztyn.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez konieczność ponownej akceptacji warunków Regulaminu oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

2.13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

2.14. Nie zaakceptowanie zmian w Regulaminie, pociąga za sobą brak możliwości zalogowania na Konto oraz brak możliwości korzystania w pełni z usług Serwisu, a w przyszłości usunięcie Konta Użytkownika.

2.15. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Należy wówczas wysłać wiadomość e-mail z odpowiednią informacją na następujący adres e-mail: chorzelewski@wp.pl.

 

2.16. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 

3. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

3.1 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

3.2 Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).

3.3 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

3.4 Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń, czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności, usług lub przeprowadzania konserwacji, wymiany sprzętu lub oprogramowania, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 

4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) jest Marcin Chorzelewski prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą START KIDS Marcin Chorzelewski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19/174, 10-088 Olsztyn, NIP: 741-153-80-41. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez tkdolsztyn.pl, prawo do poprawiania tych danych, do żądania zaniechania ich przetwarzania, usunięcia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail z taką prośbą na adres: chorzelewski@wp.pl.
4.2. Dane osobowe przekazywane w formularzu zgłoszeniowym, kontaktowym, czy też zgłoszenia awarii, przetwarzane będą przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej w trakcie rejestracji, bądź wysyłania zapytania, zgłoszenia awarii, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.3. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu. 

Zadania szkoleniowe współfinansowane są z budżetu Miasta Olsztyna.


Zgłoś awarię

Strona główna O klubie Zapisy Terminarz Trenerzy Galeria Aktualności Kontakt